Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207983.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) stanovují podmínky, na základě kterých bude Prodávající prodávat Kupujícímu investiční zlaté slitky uvedené na webové stránce www.zlatoproradost.cz.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Kupující uvede správnou a pravdivou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.2 Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené při potvrzení objednávky.

2.3 Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího do tří hodin od odeslání objednávky.

2.4 Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud Prodávající neobdrží v této lhůtě úhradu na svůj bankovní účet, bude objednávka Prodávajícím zrušena.

2.5 Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví koupené věci na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí nebo znehodnotí, případně zcela zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, zodpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

2.6 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

2.7 Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky, která obsahuje toto zboží, závazná tato uvedená lhůta.

2.8 Pokud je v popisu zboží uvedena neznámá lhůta expedice, je tato lhůta na domluvě mezi Kupujícím a Prodávajícím. V takovémto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a společně vyjednají lhůtu expedice, která ovšem z povahy neznámé lhůty není pro Prodávajícího nijak závazná.

2.9 Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. V případě platby předem obsahuje potvrzení také zálohovou fakturu.

2.10 Objednávky se vyřizují v pořadí, ve kterém je Prodávající obdržel.

2.11 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že nebude disponovat dostatečnými zásobami k její uspokojení.

2.12 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo nepravdivá. O tomto důvodu odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

2.13 Pokud Kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2. Prodávající má právo pozastavit nebo zcela odmítnout další vyřizování objednávek podaných tímto Kupujícím.

3. Cena zboží a dalších služeb

3.1 Cena zboží je uvedena na internetové adrese www.zlatoproradost.cz u každého konkrétního produktu.

3.2 Uvedené ceny jsou včetně DPH.

3.3 Poštovné, balné, pojištění a další dodatečné služby mohou být navýšeny dle rozsahu objednávky a cílové adresy Kupujícího. Případně navýšení musí být Kupujícímu předem oznámeno Prodávajícím.

3.4 Z povahy investičního zlata se cena prodávaných slitků může aktualizovat i několikrát denně v závislosti na vývoji na komoditních a měnových trzích. V případě objednání zboží, které není skladem, se cena potvrzuje až po připsání zálohy na bankovní účet Prodávajícího.

3.5 Pojištění zásilek do hodnoty 15 000 Kč je zahrnuto v ceně poštovného. U zásilek s hodnotou vyšší než 15 000 Kč, avšak do hodnoty 100 000 Kč je účtováno pojištění 125 Kč. U zásilek s hodnotou vyšší než 100 000 Kč se pojištění zvyšuje o 110 Kč za každých započatých 100 000 Kč jejich hodnoty.

4. Platební podmínky a expedice objednaného zboží

4.1 Kupující uhradí Prodávajícímu cenu zboží a dalších služeb na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky, případně online platbou přímo při objednání zboží.

4.2 Zboží je Kupujícímu zasíláno cenným psaním.

4.3 Zásilka je pojištěna v plné výši prodejní hodnoty zboží v ní obsaženého podle bodu 3.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.4 V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnost v co nejkratší možné lhůtě informovat Prodávajícího.

4.5 Daňový doklad je vystaven a doručen Kupujícímu společně s dodávku zboží.

5. Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • zasláním e-mailu na adresu: obchod@zlatoproradost.cz
  • telefonicky na čísle: +420 607 783 801

5.2 Každá podaná reklamace musí obsahovat identifikaci objednávky (případně číslo faktury která byla obsažena v dodávce), popis zjištěných závad a nedostatků a identifikaci Kupujícího včetně pravdivě uvedených kontaktních údajů.

5.3 Prodávající rozhodne o reklamaci do pěti (5) pracovních dnů a poté vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou na adresu uvedenou v reklamaci, pokud se s Kupujícím nedomluví jinak.

5.4 Reklamace včetně odstranění vad a nedostatků bude vyřízena v co možná nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení poplatků za poštovné a balné.

5.6 Reklamované zboží musí být dodáno na následující adresu: Aurum1990 Trade Czech s.r.o., Krňovická 985, Praha 9 - Klánovice, 190 14. Dopravu a s ní spojené náklady (například pojištění) vždy hradí Kupující.

5.7 V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Není-li tento postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud Kupující neshodu s kupní smlouvou dopředu věděl nebo tuto neshodu sám způsobil. Neshoda s kupní smlouvou, která se projeví do šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za již existující rozpor při převzetí věci.

5.8 Na průběh řešení reklamace se může Kupující dotázat následujícími způsoby:

  • zasláním e-mailu na adresu: obchod@zlatoproradost.cz
  • telefonicky na čísle: +420 607 783 801

5.9 V případě produktů s fixní prodejní cenou má Kupující, který je Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je třeba výslovně uvést, že Kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou na uvedenou adresu sídla Prodávajícího. Zboží je možné doručit osobním vrácením v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

(a) vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje); a 
(b) zboží je bez známek opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížená o tuto případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu sídla prodávajícího:

Aurum1990 Trade Czech s.r.o.
Krňovická 985
190 14 Praha 9

a dále přiložit originál prodejního dokladu, záruční list na zboží (případně certifikát pravosti), číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

5.10 V případě produktů s proměnnou cenou (investiční zlato, stříbro, platina a palladium) je po provedení fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

5.11 Je-li Kupujícím právnická osoba - podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

5.12 Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty. Refundace ceny zboží je možná pouze po posouzení ze strany Prodávajícího a převodem na bankovní účet Kupujícího.

6. Evidence osobních údajů a jejich ochrana

6.1 Prodávající závazně prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které získá od Kupujících a návštěvníků webu, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výhradně po svoji potřebu a pro potřebu dopravy ke Kupujícímu a poskytnutí objednaných služeb.

6.2 Práce s osobními daty podléhá zákonným normám, zejména zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 O výmaz evidovaných osobních údajů nad rámec zákonných povinností Prodávajícího lze požádat následujícími způsoby:

  • zasláním e-mailu na adresu: obchod@zlatoproradost.cz
  • poštou na adresu sídla Prodávajícího

7. Odpovědnost za škody

7.1 Odpovědnost za škody způsobené přepravou zásilky přebírá najatý přepravce podle svých provozních podmínek.

7.2 Přepravce přebírá odpovědnost za škody od momentu převzetí zásilky od Prodávajícího do momentu jejího předání Kupujícímu.

8. Změny a aktualizace Všeobecných obchodních podmínek

8.1 Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Všeobecné obchodní podmínky kdykoli uzná za vhodné bez předchozího ohlášení.

8.2 Seznam změn je uveden na stránce s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9. Rozhodné právo a příslušnost soudů

9.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění - Občanský soudní řád.

9.3 Právní vztahy, které nejsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění - Obchodní zákoník.

10. Záruka

10.1 Ryzost slitků z drahých kovů je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávisle na vůli Prodávajícího, nevztahuje se na ně žádná další záruka.

11. Provedené změny a dodatky

11.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené na webovou stránku v první verzi (10.4.2013)

11.2 Změna kontaktní emailové adresy (17.6.2013)

11.3 Zpřesnění pojmů a aktualizace (1.4.2016)


„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde